برای تماس با ما می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:

شماره تماس:
ارسال ایمیل به: Mohammad.paknazar@gmail.com یا info@bimlearn.org
تماس تلگرامی با شناسه:

پرکردن و ارسال فرم زیر: