Bim Learn

کم کردن فایل backup در رویت

کم کردن فایل backup در رویت

مراحل تغییر تعداد backup و فایل های ژورنال ذخیره شده در local drive

به روش زیر عمل کنید:

تغییر تعداد فایلbackup از قسمت Save As:

ابتدا وارد مسیر زیر شوید:

file>Save As>Options>Maximum backups

و برای تغییر تعداد ژورنالهای ذخیره شده وارد مسیر زیر شوید:

Application Menu (R)>Options>Journal File Cleanup

در این قسمت می توانید تعداد ژورنالها را تغییر دهید.

محمد پاک نظر

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*