21 خرداد 1398
Home / آموزش رایگان / ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت

ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت

ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت :

ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت ﺑﺤﺚ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺳﺎده ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰار روﯾﺖ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺎ ساخت فامیلی ها ، پارامتر دادن به آنها و اﺣﺠﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪه  ﺑﺎﺷﺪ .

ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ و ﻧﺤﻮه اﺧﺘﺼﺎرات در روﯾﺖ .

ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﺳﺎده و ﯾﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ پیروی ﮐﻨﺪ .

همانند :

ﺟﻤﻊ، ﺗﻔﺮﯾﻖ، ﺿﺮب، ﺗﻘﺴﯿﻢ، ﺑﻪ ﺗﻮان رﺳﺎﻧﺪن، ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ و ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ، ﮐﺴﯿﻨﻮس، ﺗﺎﻧﮋاﻧﺖ، آرﮐﺴﯿﻨﻮس، آرﮐﮑﺴﯿﻨﻮس و آرﮐﺘﺎﻧﮋاﻧﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺜﻠﺜﺎﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .

ﺟﻤﻊ +

ﻣﻨﻬﺎ ﮐﺮدن –

ﺿﺮب *

ﺗﻘﺴﯿﻢ /

ﺑﻪ ﺗﻮان رﺳﺎﻧﺪن – ^: X ^ Y،

رﯾﺸﻪ ﻣﺮﺑﻊ و ﯾﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﺎﺑﻊ ( ۱۶ sqrt: SQRT )

Sine — sin

Cosine—cos

Tangent—tan

Arcsine—asin

Arccosine—acos

Arctangent—atan

وﺣﺘﯽ ﻋﺪد ﭘﯽ-۳.۱۴۱۵۹۲۶(PI …)

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻋﺪاد ﺻﺤﯿﺢ، اﻋﺪاد اﻋﺸﺎری، و ارزش ﮐﺴﺮی در ﻓﺮﻣﻮل وارد ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺤﻮ ﻃﺒﯿﻌﯽ رﯾﺎﺿﯽ را در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت استفاده کنید، ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه :

( Length = Height + Width + sqrt(Height*Width

( Length = Wall 1 (11000mm)+ Wall 2 (15000mm

( Area = Length (500mm) * Width (300mm

 Area = pi() * Radius ^ 2

( Volume = Length (500mm) * Width (300mm) * Height (800 mm

( Width = 100m * cos(angle

( x = 2*abs(a) + abs(b/2 ArrayNum = Length/Spacing

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﺎﺑﻊ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت اﺳﺘﻔﺎده کنید

ﮔﺮدش (x) ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﮔﺮد را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﻪ ﺟﻬﺖ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

ﮔﺮدش (۳.۱) = ۳

ﮔﺮدش (۳.۵) = ۴

۴- = (۳.۷-) ﮔﺮدش

ﺗﺎﺑﻊ (x) ﯾﮏ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ اﻧﺘﮕﺮال ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی x ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

ﮔﺮد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ (۳) = ۳

ﮔﺮد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ (۳.۱) = ۴

۳- = (۳.۷-) ﮔﺮد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﺗﺎﺑﻊ (x) ﯾﮏ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺘﮕﺮال ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی x ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.

(۳) = ۳ﮔﺮد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ

ﮔﺮد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ۳ = (۳.۷)

ﮔﺮد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﺪد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ۴- = (۳.۷-)

ﻧﺎم ﮔﺬاری در ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮی و ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﺰرگ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ Width ﺷﻤﺎ درﺳﻤﺖ دﯾﮕﻪ اول ﺣﺮوف و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ (ﻣﺜﺎل ۲ * width) ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﺮﻣﻮل و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺸﻨﺎﺳه ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﯾﮏ ﺧﻂ (-) ﺑﺮای ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺒﺎرات ﺷﺮﻃﯽ در ﻓﺮﻣﻮل :

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺒﺎرات ﺷﺮﻃﯽ ورا در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات ﺷﺮﻃﯽ ﺗﻮﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻪ ﮐﺎر ﻣﺎﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .

ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻋﺒﺎرات ﺷﺮﻃﯽ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﻮﻋﯽ دﺳﺘﻮر ﺷﺮﻃﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آید .

ﻓﺮم دﺳﺘﻮر در ﻋﺒﺎرات ﺷﺮﻃﯽ:

(<IF (<condition>, <result-if-true>, <result-if-false ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر که اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ وارد ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ (true) ﯾﺎ ﻧﻪ (false) ﺑﺴﺘﮕﯽ داردﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮط درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ارزش واﻗﻌﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و اﮔﺮ ﺷﺮط ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻣﻘﺪار false را ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ
ﻋﺒﺎرات ﺷﺮﻃﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدی ﯾﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻋﺪدی و ﺣﺘﯽ Yes / No ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی Boolean ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻮر ﺷﺮﻃﯽ در ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .

Boolean : ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻋﺪدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺑﻮﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ذﺧﯿﺮه دو ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﺳﺖ ﯾﺎ ﻏﻠﻂ، ﺑﻠﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ۱ ﯾﺎ ۰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ .

برای بیان چنین مقایسه ای می توانید از NOT  استفاده کنید .

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل a<=bﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺷﻮد اﻣﺎ a>bﺧﯿﺮ

ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻋﺒﺎرات ﺷﺮﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ :

ﻣﺜﺎل ﺳﺎده

(IF (Length < 3000mm, 200mm, 300mm

اﮔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺘﻦ وﺟﻮدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

(“IF (Length > 35′, “String1”, “String2

اﮔﺮ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

(IF ( AND (x = 1 , y = 2), 8 , 3

اﮔﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺎﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ:

(IF ( OR ( A = 1 , B = 3 ) , 8 , 3 

ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﺮدن و ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﺮدن درﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ IF در آﻧﻬﺎ وﺟﻮددارد:

( ( (‘ IF ( Length < 35′ , 2′ 6″ , IF ( Length < 45′ , 3′ , IF ( Length < 55′ , 5’ , 8

اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﻠﻪ / ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺎﺷﺪ

Length > 40

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺿﻤﻨﯽ اﺳﺖ.

نمونه ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ :

ﻋﺒﺎرات ﺷﺮﻃﯽ در ﻓﺮﻣﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آراﯾﻪ و ﮐﻨﺘﺮل دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑوﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﺒﺎرات ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐنید :

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ از ۲

در Revit ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺻﺤﯿﺢ از ۲ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﭘﺎراﻣﺘﺮ آراﯾﻪ ای ازﻣﻘﺪار ۲ وﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ۱ ﯾﺎ ۰ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﻘﺪار آراﯾﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ۲ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮل ارزﺷﺶ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ۰ ﯾﺎ ۱ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ۲ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد آراﯾﻪ ﻫﺎ:

(IF (Arrayparam < 2, 2, Arrayparam

اﻣﺎ ﯾﻪ پاراﻣﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان اضاﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪن ﻫﻨﺪسه ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :

MuntinVis = Lights > 1

ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺜﻠﺜﺎت درروﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ در روﯾﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪﻟﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮل دادن درروﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ

ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮای داﺷﺘﻦ دو ﺿﻠﻊ :

ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت
ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت

ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺿﻠﻊ و ﯾﮏ زاویه :

ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت
ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻮﯾﺴﯽ در رویت

 

 

نویسنده و مترجم : محمد پاک نظر

برداشت از این متن با ذکر منبع بلامانع است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *